Emniyet Gazetecilerine Vali Onayı Şartı Getirildi

zTürkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü 22 Aralık’ta gazetecilerin emniyet binalarına girişini yasakladı. Basın odaları kapatılarak gazeteciler emniyet binalarından tahliye edildi. Bu gelişme üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, anti demokratik yasağı 25 Aralık’ta yargıya taşıdı.

MAHKEMEYE RAĞMEN KARAR UYGULANMADI

Davaya bakan İstanbul 4. İdare Mahkemesi 31 Aralık’ta, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Ancak mahkeme kararı ilginç bir şekilde emniyet tarafından uygulanmadı ve kapatılıp büro yapılan basın odaları tekrar açılmadı.

İKİNCİ YASAK GELDİ

Yürütmenin durdurulması kararından bir gün önce emniyet ikinci yasak hamlesini yaptı. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, 31 Aralık 2013’te tüm teşkilata, ‘Basın ve Halkla İlişkiler Birimleri’ konulu bir emir gönderdi.

“GAZETECİLERLE GÖRÜŞMEYİN”

Kılıçlar, “Gazetecilerle görüşmeyin ve bilgi vermeyin” dedi. Yasağa gerekçe olarak, “Kurallara aykırı kişisel ilişkiler kurulması ile gizlilik arz eden hususların basına sızdırılması” gösterildi.

ÖNCE ONAY SONRA CEVAP

Kı­lıç­lar, ba­sın­la ku­ru­lan her tür­lü ile­ti­şi­min ba­sın ve halk­la iliş­ki­ler mü­dür­lük­le­ri ve bü­ro amir­lik­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la yü­rü­tül­dü­ğü­nü söy­le­di. Kı­lıç­lar’ın ta­li­ma­tın­da şu ifa­de­ler kul­la­nıl­dı:

“GİZLİLİK ARZ EDEN KONULAR BASINA YANSIYOR”

“Son dö­nem­de ku­ral­la­ra ay­kı­rı şe­kil­de ba­sın­la ki­şi­sel iliş­ki­le­rin ku­rul­du­ğu, özel­lik­le giz­li­lik arz eden hu­sus­la­ra iliş­kin ba­zı bil­gi­le­rin ba­sı­na yan­sı­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Ba­sın men­sup­la­rı­nın Bil­gi Edin­me Hak­kı ve Di­lek­çe Ka­nu­nu kap­sa­mın­da mü­ra­ca­at­ta bu­lun­du­ğu ve bi­rim­ler ta­ra­fın­dan bu tür ta­lep­le­re mev­zu­ata ay­kı­rı bi­çim­de ce­vap ve­ril­di­ği mü­şa­he­de edil­mek­te­dir.

VALİ’DEN ONAY ALINACAK

Ba­sın men­sup­la­rın­dan ge­len ya­zı­lı ve söz­lü bil­gi ta­lep­le­r, Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler bi­rim­le­ri­ne yön­len­di­ri­le­cek­tir. Bu ta­lep­ler, il­gi­li mev­zu­at doğ­rul­tu­sun­da mer­kez­de Em­ni­yet Ge­nel Mü­dü­rü, il­ler­de ile Va­li ve­ya gö­rev­len­dir­di­ği yet­ki­li­den alı­na­cak onay son­ra­sın­da İl Em­ni­yet Mü­dü­rü­’nün bil­gi­si da­hi­lin­de ce­vap­lan­dı­rı­la­cak­tır.”

EGM GİRİŞ YASAK

Ye­ni ata­nan dai­re baş­kan­la­rı­na ‘ha­yır­lı ol­su­n’ de­mek için Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’ne gi­den ga­ze­te­ci­ler bi­na­ya alın­ma­dı. Po­lis­ler, “Bi­ze bu şe­kil­de ta­li­mat ve­ril­di­” de­yip mah­ke­me ka­ra­rı­nı uy­gu­la­ma­dı.

“GAZETECİLERİ KABUL ETMEYİN , GÖRÜŞMEYİN”

EG­M’­de­ki dai­re baş­kan­la­rı ile il em­ni­yet mü­dür­le­ri­ne, “Ga­ze­te­ci­le­ri ka­bul et­me­yin ve gö­rüş­me­yi­n” em­ri ve­ril­di­ği öne sü­rül­dü. Bu ya­sa­ğın ka­lı­cı ol­du­ğu yö­nün­de id­di­alar or­ta­ya atıl­dı

Hakkında

Göz Atabilirsiniz.

SP: Kayseri halkı Erciyes’ten yüzde 50 indirimle yararlanmalı.. İlçe divan toplantısı

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı yayınladığı videoyla Kayseri halkının Erciyes’teki kayak hizmetlerinden %50 indirimle yararlanması …

Bir cevap yazın